Onze missie: “Het Molenveld, de school waar elk kind telt!”
Onder deze missie ligt een duidelijke, schoolbrede visie ten grondslag.
Deze visie bestaat uit drie kernwaarden:

1) Ontwikkeling.
Op Het Molenveld besteden we aandacht aan vier ontwikkelingsdomeinen:

– De cognitieve ontwikkeling; het leren.
We stellen ons ten doel de kinderen die kennis op te doen die van belang is. Daarnaast willen we de kinderen ondersteunen bij het leerproces.

– De sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit is een voorwaarde om te kunnen komen tot leren. We hebben oog voor het welbevinden van de kinderen. Daarnaast besteden we in het lesprogramma op vaste momenten aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen middels de lesmethode “Kinderen en hun sociale talenten”.

– De creatieve ontwikkeling.
Door het inzetten van crea-middagen besteden we aandacht aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen. Ook staan er wekelijks creatieve vakken op het programma. Door creativiteit te stimuleren, leren we de kinderen het gebruik van hoofd en handen combineren.

– De motorische ontwikkeling.
Door de inzet van specifieke materialen en het structureel inplannen van bewegingsactiviteiten, helpen we de kinderen bij het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.


2) Een veilig schoolklimaat.

We willen duidelijk laten zien dat onze school een veilige school is. Daar besteden we veel aandacht aan, omdat het veilig voelen op school voor kinderen essentieel is om te kunnen komen tot leren.

– Kleinschaligheid:
het dorpse karakter van onze school zien we als kracht en meerwaarde.

– Geborgenheid:
letterlijke veiligheid, je fijn en veilig voelen op school. De leerkrachten hebben oog voor alle kinderen op school.

– Betrokkenheid:
van ons naar kinderen, naar de ouders en naar elkaar. Ook vragen we betrokkenheid van de ouders naar de school. Een heldere communicatie vinden we hierbij erg belangrijk.

– Normen en waarden:
we willen de kinderen in de veilige schoolsituatie voorbereiden op de maatschappij. Daarvoor maken we samen afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat we wel en niet accepteren van elkaar. Daarnaast zetten we onze katholieke identiteit in ter ondersteuning van de normen en waarden.

3) Kwaliteit.

Het Molenveld staat voor kwaliteit. We willen een goede school zijn waar kinderen zich optimaal en over de volle breedte kunnen ontwikkelen, waar het veilig is voor alle betrokkenen en waar de kinderen die kennis kunnen vergaren die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen blijven garanderen maken we gebruik van enkele belangrijke instrumenten en modellen:

– opbrengstgericht werken:
is een middel om te komen tot kwaliteit. Hiermee geven we aan dat we hoge doelen stellen aan kinderen en aan onszelf. Door opbrengsten in brede zin te meten, krijgen we zicht op het bereiken van de doelen die eerder gesteld zijn.

– de kwaliteitscyclus (plan-do-check-act):
dit is het kwaliteitsmodel waarmee we werken. Het gaat uit van vier fasen die steeds doorlopen worden: plannen maken/doelen stellen, werken aan die doelen, controleren of die doelen bereikt zijn, en vervolgens het handelen aanpassen. Met dit model werken we aan groeps- en handelingsplannen voor kinderen, maar ook aan teambrede ontwikkelingsprocessen.

– de planmatige leerlingenzorg:
in samenwerking met en ondersteund door de interne begeleiders, zorgen de leerkrachten ervoor dat alle extra zorg buiten het reguliere basisaanbod op een heldere en planmatige wijze wordt ingezet.

– het GIP-model:
GIP is een gemakkelijke snelle afkorting voor een veelbetekenende volzin: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Doordat we allemaal met dit model werken, bevorderen we de kwaliteit van onze instructies, interacties, het pedagogisch handelen en het groepsmanagement.