Ouderraad (OR)

De Ouderraad is het gehele schooljaar actief. In de Ouderraad zitten ouders die zich willen inzetten voor kind en school. Om dit te realiseren zijn er jaarlijks gemiddeld zeven vergaderingen gepland. Ieder jaar probeert de Ouderraad ouders enthousiast te maken om lid te worden of op een andere wijze behulpzaam te zijn bij de activiteiten van de school. Deze activiteiten worden door werkgroepen, waarin teamleden en ouders zitten, georganiseerd. Het programma voor elk nieuw schooljaar wordt in overleg met het team en de directie vastgelegd.

Financiering

Elk schooljaar maakt de ouderraad een eigen begroting. De penningmeester van de Ouderraad geeft in een jaarlijks overzicht aan hoe zij hun middelen ingezet hebben. De ouderraad vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage (in de schoolgids kunt u hier meer over lezen). Dit geld wordt gebruikt om haar activiteiten te bekostigen. Hieronder vallen o.a. traktaties en cadeautjes met Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en festiviteiten. Tevens krijgen jarige teamleden die geen eigen klas hebben een aardigheidje voor hun verjaardag van de Ouderraad. Voor vragen over de financiën kun je terecht bij de penningmeester van de Ouderraad.

Klassenouders
Onder klassenouders verstaan we OR leden die direct contact hebben met de groepsleraar en daar waar nodig activiteiten begeleiden. Meestal heeft elke groep één klassenouder. In het begin van het schooljaar worden de klassenouders bekend gemaakt in het “Molenveldnieuwtje”. Een klassenouder heeft verschillende taken o.a. de verjaardag van de leerkracht voorbereiden met de leerlingen. Bij de hogere groepen (vanaf groep 3) geld inzamelen en afspraken maken met de leerlingen over het cadeau kopen, klas versieren e.d. De klassenouder is verder die dag aanwezig in de klas. Bij andere festiviteiten zijn de klassenouders ook in de klas aanwezig om hand en spandiensten te verrichten. Ook hoort de klassenouder aandacht te besteden aan zieke leerlingen uit de klas. Is een kind langer dan 8 dagen ziek dan zal de leerkracht de klassenouder hierover informeren en de laatste zal een kaartje versturen. Is een kind langer dan 14 dagen ziek thuis dan wordt namens de Ouderraad een attentie gekocht. Bij elke ziekenhuisopname wordt er een cadeautje aan het kind gegeven.

Activiteiten
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende activiteiten. Deze activiteiten worden uitgewerkt door leden van het team en de Ouderraad. Tijdens één van de Ouderraadsvergaderingen worden de werkgroepen samengesteld. Na de activiteit wordt er zo snel mogelijk geëvalueerd. Een verslag voor de Ouderraad wordt zo spoedig mogelijk gemaakt door één of meerdere leden van de werkgroep. In de eerstvolgende OR-vergadering staat het op de agenda.

 

OUDERRAAD schooljaar 2018-2019

Judith Bloem
Wendy vd Bogaart
Christian Brands
Ilse Brands
Linda Brands
Jane den Brok
Yvonne vd Camp
Mirella Derks
Marisca van Gaal
Jeanine Gutte (penningmeester)
Nancy vd Helm
Jenny van Hintum
Sanne van Hoorn
Dimphy Jacobs
Sabine van Kessel (voorzitter)
Maureen van Lanen
Sandra Lange
Marleen van Loon
Mollie van Rijnbach
Lenneke Roelofs
Wendy vd Sloot
Leonie van Sonsbeek
Rianne vd Vorst
Janneke van Vugt