Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een onafhankelijk (wettelijk verplicht) overlegorgaan dat adviseert / instemt m.b.t. beleid en functioneren van de school. Dit betekent dat in een aantal gevallen voorgenomen besluiten worden voorgelegd aan de MR. In de wet is bepaald dat de MR dan wel instemmingsrecht dan wel adviesrecht heeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven en/of voorstellen doen aan de directie of het schoolbestuur. De MR bestaat uit twee geledingen: oudergeleding (ouders) van vier personen en teamgeleding (onderwijspersoneel) van eveneens vier personen;

Vertegenwoordigers van de ouders worden gekozen door de ouders. Vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel bieden zichzelf aan of worden gekozen. In principe vergadert de MR zes maal per jaar. Tussentijds bestaat de mogelijkheid dat de MR extra vergaderingen belegt indien er belangrijke zaken aan de orde komen. U kunt altijd met vragen t.a.v. school en schoolzaken terecht bij MR-leden.

Rutgher van den Heuvel, Jenny van Hintum,  Merel Vloet en Evert de Groot zijn de ouderleden van de MR. De personeelsgeleding bestaat uit: Karen van Workum, Marloes Verhoeven, Angela Leeijen en Suzanne van Kemenade.
De MR heeft inspraak in het beleid van de school. Als u uw mening hierover wil laten horen, zijn wij voor u aanspreekbaar. Ook met vragen kunt u bij ons terecht.